IPB

To menu zostało zablokowane


> Forum wyłączone

Z dniem pierwszego sierpnia, zakończyła się działalność strony. Życie obiera pewne kierunki, które mimo woli naszej wymagają zdecydowanych decyzji. Chcielibyśmy podziękować za wsparcie udzielone, za trwanie w serwisie, a najważniesze - za włożoną pracę.

Administracja P2PNet

PS. W ciągu kilku dni na stronie zostanie udostępniony kod źródłowy i baza danych serwisu, aby może ktoś jeszcze chciał tchnąć w życie w SG.


------------------------------


As of the first of August, the forum's activities have ended. Life takes certain directions which, despite our will, require decisive decisions. We would like to thank you for your support, for staying on the site, and the most important - for the work you have done.

P2PNet administration

PS. Within a few days, the source code and the website database will be made available on the site, so that someone else could want to breathe life into the SG.

------------------------------

По состоянию на первое августа деятельность форума закончилась. Жизнь принимает определенные направления, которые, несмотря на нашу волю, требуют принятия решительных решений. Мы хотели бы поблагодарить вас за вашу поддержку, за пребывание на сайте и самое главное - за выполненную работу.

Администрация P2PNet

PS. В течение нескольких дней исходный код и база данных веб-сайта будут доступны на сайте, чтобы кто-то еще захотел вдохнуть жизнь в SG.

------------------------------

A partire dal primo agosto, le attività del forum sono finite. La vita prende certe direzioni che, nonostante la nostra volontà, richiedono decisioni decisive. Vorremmo ringraziarvi per il vostro supporto, per rimanere sul sito, e il più importante - per il lavoro che avete svolto.

Amministrazione P2PNet

PS. Entro pochi giorni, il codice sorgente e il database del sito web saranno resi disponibili sul sito, in modo che qualcun altro possa desiderare di dare vita all'SG.

Twoja nazwa użytkownika

Twoje hasło

RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: 17th September 2019 - 23:00