Preferences
USER PANEL

E-mail address:


Password:


Remember me

I don’t have an account

I don’t remember password

SEARCH

Category:

Phrase:

 

CATEGORY
SERIES

first

previous

next

last

162 pages

1618 releases

CSI: Las Vegas - sezon 6 (2005-06)

Interest 3.45%

Polish Dubbing/Voice-over


added: 2006-07-19

Description

Kryminalne zagadki Las Vegas - CSI: Crime Scene Investigation (AKA C.S.I. / CSI: Las Vegas / CSI: Weekends / Experts, Les) (2000)

produkcja: Kanada , USA
gatunek: Krymina³
data premiery: 2000-10-06 (¦wiat)
re¿yseria Danny Cannon, Lou Antonio
scenariusz Sarah Goldfinger, Ann Donahue
zdjêcia Michael Barrett
muzyka John M. Keane
od lat: 15
czas trwania: 60

Opis:

Serial przedstawia pracê detektywów dzia³u policji zajmuj±cych siê badaniem miejsca zbrodni. Pracownicy tego dzia³u u¿ywaj± najnowszych naukowo-technicznych metod, aby bez problemu rozwik³aæ najtrudniejsze ³amig³ówki. Scenariusz serialu powsta³ na podstawie autentycznych materia³ów dowodowych i raportów sporz±dzonych przez organy ¶cigania na miejscu zbrodni.

Obsada:

Robert David Hall: Doktor David Robbins
Eric Szmanda: Greg Sanders
William L. Petersen: Gil Grissom
Gary Dourdan: Warrick Brown
Paul Guilfoyle : Kapitan Jim Brass
Marg Helgenberger: Catherine Willows
George Eads: Nick Stokes
Jorja Fox: Sara Sidle
Andrew Buckley: Jason Hendler
Kate Mara: Janelle Macklin
Wallace Langham: David Hodges (2003-)
Scott Wilson: Sam Braun
Christina Chambers: Vicki Mercer
Timothy Carhart: Eddie Willows
Amber Tamblyn: Katie (2002), go¶cinnie

Dane techniczne:

Video Codec.........: XviD
Aspect Ratio........: 4:3
Framerate...........: 25.000 fps
Resolution..........: 512x384
Video Bitrate.......: 2-pass 1045 kbps
Audio...............: MP3 VBR ~129 kbps
Runtime.............: 42 Minutes

Detailed information

Total filesize: 8.1 GB


Shogun (1980)

Interest 6.9%

Polish Dubbing/Voice-over


added: 2006-07-01

Description

Szogun - Shogun (AKA James Clavell's Shogun / Shogun (II)) (1980) Mini serial

produkcja: Japonia , USA
gatunek: Dramat, Historyczny, Przygodowy
data premiery: 1980-09-15 (¦wiat)
re¿yseria Jerry London
scenariusz Eric Bercovici
zdjêcia Andrew Laszlo
muzyka Maurice Jarre
na podstawie: powie¶ci Jamesa Clavella
czas trwania: 60

Opis:

Powie¶æ Jamesa Clavella, autora bestsellerów ("Król szczurów", "Noble House") pos³u¿y³a za kanwê wielokrotnie nagradzanego serialu telewizyjnego bêd±cego retrospektywn± histori± o mi³o¶ci i wojnie osadzonej w widowiskowych realiach feudalnej Japonii pocz±tków XII wieku. Richard Chamberlain gra Johna Blackthorne'a, nawigatora angielskiego okrêtu, który rozbija siê u wybrze¿y Japonii. Cudem ocalony, staje siê naocznym ¶wiadkiem ¶miertelnych walk o tron Szoguna, w które uwik³any jest feudalny w³adca, Toranaga. Wci±gniêty w tê walkê Blackthorne zostaje pierwszym w historii obcokrajowcem, który dost±pi³ zaszczytu pasowania na samuraja.

Obsada:

Richard Chamberlain: Podporucznik-Major John Blackthorne / Anjin-san
Toshirô Mifune: Toranaga
Yôko Shimada: Lady Toda Buntaro - Mariko
Frankie Sakai: Yabu
Alan Badel: Ojciec Dell'Aqua
Damien Thomas: Ojciec Alvito
John Rhys-Davies: Vasco Rodrigues
Vladek Sheybal: Kapitan Ferriera
Yuki Meguro: Omi
Hideo Takamatsu: Lord Buntaro
Nobuo Kaneko: Ishido
Hiromi Senno: Fujiko
Michael Hordern: Brat Domingo
George Innes: Vinck
Leon Lissek: Ojciec Sebastio

Detailed information

Video codec: DVBRip

Total filesize: 4.1 GB


The New Statesman (1987-1993)

Interest 0%

Polish Dubbing/Voice-over


added: 2006-06-23

Description

Nasz cz³owiek w parlamencie - New Statesman, The (1987-1993)

produkcja: Wielka Brytania
gatunek: Komedia
re¿yseria Graeme Harper, Geoffrey Sax,
scenariusz Laurence Marks, Maurice Gran
muzyka Alan Hawkshaw

Opis:

"Nasz cz³owiek w parlamencie" to serial z gwiazd± angielskiego humoru Rikiem Mayallem, który w Polsce jest mniej znany, ale w Wielkiej Brytanii bi³ rekordy ogl±dalno¶ci i roz¶miesza³ do ³ez. To karykatura brytyjskiego parlamentu, jakby ¿ywcem wyjêta z polskiego sejmu. Bohater serialu Alan B'Stard pos³uguje siê polityk± i politykami jedynie do za³atwienia swoich niecnych prywatnych interesów.

Wystêpuj±:

Joanna Kanska: (1991)
Vivien Heilbron: Beatrice Protheroe
John Nettleton: Sir Stephen Baxter
Nick Stringer: Bob Crippen
Berwick Kaler: Geoff Dicquead
Steve Nallon: Mrs Thatcher
John Carlin: Mr Speaker
Victor Lucas: Mr Speaker
Martin Friend: Mr Speaker
Charles Gray: Roland Gidleigh-Park
Rik Mayall: Alan B'Stard
Michael Troughton: Piers Fletcher-Dervish
Marsha Fitzalan: Sarah B'Stard
Terence Alexander: Sir Greville McDonald (1991-1992)
Rowena Cooper: Norma/Norman Bormann

Dane techniczne:

ViDEO CODEC.....: MPEG-1
ViDEO BiTRATE....: ~1100 kbps
RESOLUTiON.......: 352x288
Video Framerate.: 25.000FPS
AUDiO CODEC.....: MPEG-1 Layer 2
AUDiO BiTRATE...: 224 kb/s total (2 chnls)

Detailed information

Video codec: MPEG-1

Total filesize: 1.83 GB


Do Not Adjust Your Set (1967-1969)

Interest 0%

Polish Dubbing/Voice-over


added: 2006-06-23

Description

Prosimy nie regulowaæ odbiorników - Do Not Adjust Your Set (1967-1969)

produkcja: Wielka Brytania
gatunek: Familijny, Komedia
re¿yseria Terry Gilliam, Adrian Cooper
scenariusz Eric Idle, Terry Gilliam
czas trwania: 30

Opis:

Ka¿dy z pó¼niejszych za³o¿ycieli grupy Monty Python ukoñczy³ studia, chocia¿ nie pracowa³ w zawodzie. Debiuty na scenach studenckich i odnoszone tam sukcesy pozwoli³y im na wej¶cie do ¶wiata show bussinesu i coraz czêstsze wystêpowanie pod szyldami grup teatralnych obje¿d¿aj±cych ze swymi spektaklami nie tylko miasta Wielkiej Brytanii, ale i Ameryki. W³a¶nie w czasie swego pobytu z grup± Cambgidge Circus w USA, John Cleese pozna³ Terry'ego Gilliama, który to w kilka lat pó¼niej przyjecha³ do Anglii i nawi±za³ ponowny kontakt z Cleesem i jego kolegami. Wtedy ju¿ wszystkie pó¼niejsze Pythony wspó³pracowa³y mniej lub bardziej regularnie z telewizj±, której szefowie odkrywali, ¿e jest ona medium stworzonym wrêcz dla rozrywki. Powoli krystalizowa³ siê nowy typ telewizyjnych rozrywkowych programów ³±cz±cych ze sob± skecze z muzyk± i aktualnymi humorystycznymi komentarzami. Jednym z najs³ynniejszych tego typu programów by³ "The Frost Report" Davida Frosta. Frost, znany ju¿ ze wcze¶niejszych programów TV, (zw³aszcza "That Was The Week That Was") poszukiwa³ nowych talentów. Dotychczas wspó³pracowa³ z nim John Cleese, za¶ teraz do³±czy³ Graham Chapman, Michael Palin, Terry Jones i Eric Idle. W kolejnych, seryjnych programach TV m. in. produkowanych przez Frosta, przysz³e Pythony nie tylko pisa³y skecze, ale i wystêpowa³y. Podczas gdy Cleese i Chapman nadal wspó³pracowali z Davidem Frostem, Idle, Jones i Palin zostali zaproszeni do wspó³pracy przy programie pomy¶lanym dla dzieciêcej widowni pt. "Do Not Adjust Your Set" ("Prosimy nie regulowaæ odbiorników"). W³asnie w tym programie po raz pierwszy nawi±zali wspó³pracê z Terrym Gilliamem, który by³ autorem animowanych wstawek. W tym samym roku Gilliam wspó³pracowa³ z programem rozrywkowym emitowanym w LTW (London Weekend Television) pt. "We Have Ways of Making You Laugh" ("Mamy sposoby ¿eby¶ siê roze¶mia³"). Rysowa³ karykatury osób zaproszonych do studia. Autorom programu zaproponowa³, ¿e mo¿e te karykatury "o¿ywiæ" przy pomocy animacji. Wycina³ je z papieru i przesuwa³ kadr po kadrze - sam zaskoczony, ¿e posiada zarówno zdolno¶ci jak i wyczucie. Program "Prosimy nie regulowaæ odbiorników", chocia¿ by³ przeznaczony dla dzieci i wy¶wietlany o godz. 17.25, zdoby³ ogromn± popularno¶æ. Podoba³ siê i dzieciom, i doros³ym i szybko zdoby³ wrêcz kultow± s³awê. Widzami "Prosimy nie regulowaæ odbiorników" byli rownie¿ Cleese i Chapman. John Cleese zadzwoni³ do Palina z pytaniem czy on i Jones nie zgodziliby siê wspó³pracowaæ z nim i Chapmanem. Palin i Jones zgodzili siê i zaproponowali Idle'a. Na zasadzie reakcji ³añcuchowej Idle wci±gn±³ Gilliama do wspó³pracy. Wspólnie zaczêli pracowaæ nad pierwsz± seri± programów. Pewien problem nastrêcza³ tytu³. "Latajacy Cyrk" - to by³ pomys³ jednego z pracowników BBC. "Monty Python" - by³ wynikiem d³ugiej dyskusji cz³onków grupy - dobrze brzmia³ i nic nie oznacza³. 5 pa¼dziernika 1969 roku w programie pierwszym BBC oko³o godziny 23.00 wy¶wietlony zosta³ pierwszy odcinek z 45 jakie mia³y powstaæ "Latajacego Cyrku Monty Pythona". Tak zaczê³a siê historia jednej z najs³ynniejszych grup komików ¶wiata, która sw± twórczo¶ci± prze³ama³a ogromn± ilo¶æ barier i tabu, zrewolucjonizowa³a telewizyjn± twórczo¶æ rozrywkow±, triumfalnie wkroczy³a w ¶wiat filmu - ¶miesz±c, o¶mieszaj±c, zadziwiaj±c i bulwersuj±c.

Wystêpuj±:

Neil Innes: Bonzo Dog Dooh Dah Band
Eric Idle: ró¿ne postacie
Michael Palin: Ró¿ne postacie
Terry Jones: Ró¿ne postaci
David Jason: Ró¿ne postacie
Denise Coffey: Ró¿ne postacie
Vivian Stanshall: Bonzo Dog Dooh Dah Band
'Legs' Larry Smith: Bonzo Dog Dooh Dah Band
Roger Ruskin Spear: Bonzo Dog Dooh Dah Band
Vernon Dudley Bowhay Nowell: Bonzo Dog Dooh Dah Band

Dane techniczne:

ViDEO CODEC.....: MPEG-1
ViDEO BiTRATE....: ~1100 kbps
RESOLUTiON.......: 352x288
Video Framerate.: 25.000FPS
AUDiO CODEC.....: MPEG-1 Layer 2
AUDiO BiTRATE...: 224 kb/s total (2 chnls)

Detailed information

Video codec: MPEG-1

Total filesize: 3.73 GB


The O.C. - Życie na Fali - sezon 1 (2003)

Interest 0%

Polish Dubbing/Voice-over


added: 2006-06-17

Description

¯ycie na fali - The O.C. aka Orange County

produkcja: USA
gatunek: Dramat
data premiery: 2003-08-05 (¦wiat)
re¿yseria Daniel Attias, David Barrett
scenariusz Jane Espenson, Drew Z. Greenberg
zdjêcia Jamie Barber
muzyka Mike D

Opis:

Akcja serialu rozgrywa siê w Newport Beach, Orange County w Kalifornii. M³ody, sprawiaj±cy problemy wychowawcze ch³opak zostaje wpl±tany w ¿ycie z¿ytej ze sob± grupy ludzi pochodz±cych ze znacznie bogatszej i wy¿szej klasy spo³ecznej.

Obsada:

Peter Gallagher: Sandy Cohen
Kelly Rowan: Kirsten Cohen
Francis Capra: Z
Benjamin McKenzie: Ryan Atwood
Mischa Barton: Marissa Cooper
Chris Carmack: Luke Ward
Navi Rawat: Theresa
Rachel Bilson: Summer Roberts
Melinda Clarke: Julie Cooper
Adam Brody: Seth Cohen

Dane techniczne:

Video Codec.........: XviD
Aspect Ratio........: 4:3
Framerate...........: 25.000 fps
Resolution..........: 512x384
Video Bitrate.......: 1049 kbps
Audio...............: MP3 VBR ~112 kbps

Detailed information

Total filesize: 8.88 GB


Whoops Apocalypse - (1982)

Interest 0%

Polish Dubbing/Voice-over


added: 2006-06-14

Description

Whoops Apocalypse (1982)

produkcja: Wielka Brytania
gatunek: Komedia
data premiery: 1982-03-14 (¦wiat)
re¿yseria John Reardon
scenariusz Andrew Marshall, David Renwick
muzyka Nigel Hess
czas trwania: 30

Opis:

¯artobliwe spojrzenie na ostatni tydzieñ przed dniem s±du ostatecznego. Amerykañski Prezydent Johnny Cyclops próbuje rozpocz±æ swoj± reelekcyjn± kampaniê prezydenck±. W tym samym czasie prowadzi negocjacje z Rosjanami, pomaga zdetronizowanemu Szachowi w ukryciu siê oraz zajmuje siê now± broni± o nazwie bomba kwarkowa. Tymczasem Lacrobat, nikczemny terrorysta, kradnie jedn± z kwarkowych bomb i próbuje dostaæ siê na ¦rodkowy Wschód. Zatrzymanie Lacrobata, zapewnienie Szachowi bezpieczeñstwa, za³agodzenie stosunków z Rosjanami oraz wygrana w wyborach bêdzie wymagaæ znakomicie zaplanowanej i doskonale wykonanej strategii ze strony Prezydenta Cyclops.

Obsada:

Michael Richards: Lacrobat
Barry Morse: Prezydent Johnny Cyclops
John Barron: The Deacon
Richard Griffiths: Premier Dubienkin
Alexei Sayle: Komisarz Solzhenitsyn
John Cleese: Lacrobat
Geoffrey Palmer: Minister spraw zagranicznych
Richard Davies : Chancellor of the Exchecquer
Peter Jones: Kevin Pork
Roy Alexander: Sekowsky
Nicolas Amer: Francuski agent
Neville Barber: Gendarme
Phillip Bird: Porucznik Nipkin
Danny Brainin: Nathan Klugman
Raymond Brody: ¯o³nierz

Dane techniczne:

ViDEO CODEC.....: MPEG-1
ViDEO BiTRATE....: ~1100 kbps
RESOLUTiON.......: 352x288
Video Framerate.: 25.000FPS
AUDiO CODEC.....: MPEG-1 Layer 2
AUDiO BiTRATE...: 224 kb/s total (2 chnls)
RUNTiME............: ~25min

Detailed information

Video codec: MPEG-1

Total filesize: 1.46 GB


CSI: NY - sezon 1 (2004)

Interest 0%

Polish Dubbing/Voice-over


added: 2006-06-12

Description

Kryminalne zagadki Nowego Jorku - CSI: NY (2004)

data premiery: 2004-09-22 (¦wiat)
re¿yseria Deran Sarafian, Greg Yaitanes
cenariusz Janet Tamaro, Andrew Lipsitz
zdjêcia Chris Manley
muzyka Clint Mansell
czas trwania: 60

Opis:

Gdzie na ¶wiecie mo¿e doj¶æ do bardziej nieprawdopodobnych tajemnic kryminalnych, je¶li nie w mie¶cie, które nigdy nie ¶pi i nigdy nie odpoczywa? W mie¶cie, w którym ¿yje ponad 8 milionów ludzi wszystkich ras, narodowo¶ci i religii, pracy dla detektywów jest naprawdê du¿o. W tej wybuchowej mieszance pracuje dru¿yna, która pos³uguj±c siê bardzo nowoczesnym sprzêtem wierzy, ¿e ka¿dy ma jak±¶ ciekaw± opowie¶æ i wszystko mo¿na po³±czyæ, nawet na tak wielk± skalê jak± jest Nowy Jork. Parze detektywów: Mac'owi Taylorowi (Gary Sinise) i pracoholiczce Stelii Bonaserze (Melina Kanakaredes) potrzebne bêd± do¶wiadczenie, determinacja i pomoc kompetentnego zespo³u.

Obsada:

Vanessa Ferlito: Aiden Burn
Anna Belknap: Lindsay Monroe
Gary Sinise: Detektyw Mac Taylor
Eddie Cahill: Detektyw Don Flack
J. Grant Albrecht: Dr Leonard Giles
Carmine Giovinazzo: Danny Messer
Hill Harper: Dr Sheldon Hawkes
Melina Kanakaredes: Detektyw Stella Bonasera
Melina Kanakaredos: Det. Stella Bonasera
Trae Irleand:
Jaerin Washington:
Anthony Martins: Mihok Lev

Dane techniczne:

[VIDEO]
Codec: Xvid
Resolution: 576*432
Bitrate: ~1035 kb/s
Frame Rate: 25.0 fps
[AUDIO]
Codec: MPEG-1, Layer 3
Bitrate: ~118 kb/s stereo VBR
Frequency Sample: 44100 Hz

Na forum dodal arow
Topic na forum

Detailed information

Video codec: DVBRip

Total filesize: 7.86 GB


The Wire (2002) *Lektor PL*

Interest 8.62%

Polish Dubbing/Voice-over


added: 2006-06-10

Description

Prawo ulicy - The Wire (2002)

produkcja: USA
gatunek: Dramat, Krymina³, Sensacyjny
data premiery: 2002-06-02 (¦wiat)
re¿yseria Milcho Manchevski, Brad Anderson
scenariusz Rafael Álvarez, Edward Burns
muzyka Kenneth Burgomaster

Opis:

Dealer zostaje oczyszczony z zarzutu popelnienia morderstwa. Policjant
Jimmy McNulty postanawia wytoczyc prywatna wojne narkotykowemu podziemiu.
Niespodziewanie znajduje sojusznika Shakime Greggs. Para detektywow
stanie sie zmora swiata przestepczego w Baltimore.

Obsada:

Dominic West: Jimmy McNulty
Lance Reddick: Cedric Daniels
Sonja Sohn: Shakima Greggs
Wendell Pierce: Bunk Moreland
John Doman: William Rawls
Larry Hull: William Gant
Clarke Peters: Lester Freamon
Domenick Lombardozzi: Thomas 'Herc' Hauk

Dane techniczne:

Video Codec.........: XviD
Aspect Ratio........: 4:3
Framerate...........: 25.000 fps
Resolution..........: 512x384
Video Bitrate.......: 1530 kbps
Audio...............: MP3 VBR ~108 kbps

Detailed information

Video codec: DVBRip [Xvid]

Total filesize: 5.12 GB


Weeds - sezon 1 (2005)

Interest 1.72%

Polish Dubbing/Voice-over


added: 2006-06-06

Description

Trawka - Weeds (2005)

produkcja: USA
gatunek: Komedia, Krymina³
data premiery: 2005-08-07 (¦wiat)
re¿yseria Brian Dannelly, Lee Rose
scenariusz Michael Platt, Barry Safchik
zdjêcia Bobby Bukowski
muzyka Joey Santiago
czas trwania: 30

Opis:

Serial komediowy, którego g³ówna bohaterka samotna matka z przedmie¶cia Agrestic w stanie Kalifornia, zaczyna handlowaæ marihuan±, aby utrzymaæ swoj± rodzinê.

Niedawno owdowia³a Nancy wychowuje samotnie dwóch synów - 8-letniego Shane'a (Alex Gould) i 15-letniego Silasa (Hunter Parrish), nieustannie borykaj±c siê z k³opotami finansowymi. Kobieta zdaje sobie sprawê z tego, ¿e powinna dokonaæ rzeczy niemo¿liwej - znale¼æ dobrze p³atn± pracê, która pozwoli³aby jej spêdzaæ du¿o czasu w domu. Jedyny pomys³, jaki przychodzi jej do g³owy to sprzeda¿ marihuany w¶ród s±siadów. Ma nadziejê, ¿e dziêki temu jej rodzina bêdzie nadal mog³a byæ razem i nie bierze pod uwagê, ¿e nielegalny proceder mo¿e przynie¶æ jej zgo³a inne konsekwencje. Jej uporz±dkowane i praworz±dne dotychczas ¿ycie zaczyna zmierzaæ w niepewnym kierunku.

Serial "Trawka" zosta³ wyprodukowany przez Lions Gate Television we wspó³pracy z Tilted Productions. Pomys³odawczyni± i producentk± wykonawcz± serialu "Trawka" jest laureatka nagrody Emmy, JENJI KOHAN ("Seks w wielkim mie¶cie", "Tracy Takes On...", "Mad About You"). G³ównym motywem serialu s± ma³e, brudne tajemnice, jakie czaj± siê za idealnie przystrzy¿onymi trawnikami sterylnie czystych podmiejskich domów w fikcyjnym mie¶cie Agrestic w stanie Kalifornia. W rolach g³ównych zobaczymy laureatkê nagrody Z³otego Globu i nagrody Emmy, Mary-Louise Parker wcielaj±c± siê w postaæ mieszkaj±cej w tej sterylnej okolicy matki, która zaczyna handlowaæ marihuan±, ("Anio³y w Ameryce", "Sma¿one zielone pomidory", "Romance & Cigarettes"), Elizabeth Perkins w roli szefowej przedsiêbiorstwa transportu miejskiego (nominowan± do Z³otego Globu za rolê w "Trawce"), Kevina Nealona, radnego i sta³ego klienta Parker oraz Justina Kirka jako szwagra Nancy ("Anioly w Ameryce").

Obsada:

Justin Kirk:
Justin Chatwin:
Mary-Louise Parker: Nancy Botwin
Elizabeth Perkins: Celia Hodes
Kevin Nealon: Doug Wilson
Romany Malco: Conrad Shepard
Allie Grant: Isabelle
Hunter Parrish: Silas Botwin
Alexander Gould: Shane Botwin
Tonye Patano: Heylia James
Andy Milder: Dean Hodes
Renee Victor: Lupita
Tyrone M. Mitchell: Keeyo

Dane techniczne:

Video Codec: XviD
Resolution: 576 x 320
Video Bitrate: 2-pass ~947 kb/s
FPS: 25.000
Audio Codec: MPEG-1 Layer 3
Audio Bitrate:vbr 64-160kbps

Detailed information

Video codec: DVBRip

Total filesize: 2.27 GB


CSI: Las Vegas - sezon 2 (2001-02)

Interest 1.72%

Polish Dubbing/Voice-over


added: 2006-05-20

Description

Kryminalne zagadki Las Vegas - CSI: Crime Scene Investigation (AKA C.S.I. / CSI: Las Vegas / CSI: Weekends / Experts, Les) (2000)

produkcja: Kanada , USA
gatunek: Krymina³
data premiery: 2000-10-06 (¦wiat)
re¿yseria Danny Cannon, Lou Antonio
scenariusz Sarah Goldfinger, Ann Donahue
zdjêcia Michael Barrett
muzyka John M. Keane
od lat: 15
czas trwania: 60

Opis:

Serial przedstawia pracê detektywów dzia³u policji zajmuj±cych siê badaniem miejsca zbrodni. Pracownicy tego dzia³u u¿ywaj± najnowszych naukowo-technicznych metod, aby bez problemu rozwik³aæ najtrudniejsze ³amig³ówki. Scenariusz serialu powsta³ na podstawie autentycznych materia³ów dowodowych i raportów sporz±dzonych przez organy ¶cigania na miejscu zbrodni.

Obsada:

Robert David Hall: Doktor David Robbins
Eric Szmanda: Greg Sanders
William L. Petersen: Gil Grissom
Gary Dourdan: Warrick Brown
Paul Guilfoyle : Kapitan Jim Brass
Marg Helgenberger: Catherine Willows
George Eads: Nick Stokes
Jorja Fox: Sara Sidle
Andrew Buckley: Jason Hendler
Kate Mara: Janelle Macklin
Wallace Langham: David Hodges (2003-)
Scott Wilson: Sam Braun
Christina Chambers: Vicki Mercer
Timothy Carhart: Eddie Willows
Amber Tamblyn: Katie (2002), go¶cinnie

Dane techniczne:

[VIDEO]
Codec: Xvid
Resolution: 576*432
Bitrate: 1041 kb/s
Frame Rate: 25.0 fps

[AUDIO]
Codec: MPEG-1, Layer 3
Bitrate: 118 kb/s stereo VBR
Frequency Sample: 44100 Hz

Na forum dodal arow
Topic na forum

Detailed information

Total filesize: 7.52 GB

first

previous

next

last

162 pages

1618 releases

NEWS
© 2002-2017 OSiOLEK.com team
There are no files on this page, only information about them (filesize, type of compression, checksum, and so on). Note, that you can download copyrighted materials only for a backup purpose and only if you have a original version of the given files (beware, those rules may not apply in your country). Here you can read about our cookies policy.